Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1

Onderstaande verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de offerte, het afgesloten contract en de bijhorende factuur. De klant stemt uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

 

Art. 2

De prijzen, gehanteerd in de offerte en het afgesloten contract zijn steeds exclusief BTW. De BTW wordt steeds gerekend op de facturen. Deze BTW is steeds ten laste van de klant.

 

Art. 3

Alle mogelijke bijkomende kosten om facturen te betalen (inzonderheid bankkosten voor betalingen vanuit het buitenland) zijn steeds ten laste van de klant.

 

Art. 4

De facturen zijn betaalbaar op vervaldatum zonder korting. Alle facturen die na deze termijn onbetaald blijven, zullen intrest dragen vanaf de vervaldag tot de betaling tegen een rentevoet gelijk aan die van artikel 5 van de Belgische wet op de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002 (BS, 7 augustus 2002).

 

Art. 5

Niet-betaling op de vervaldag geeft C-TARGET BV het recht alle lopende bestellingen, uitvoeringen en overeenkomsten te schorsen en brengt met zich mee dat niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is.

 

Art. 6

Elke klacht in verband met een factuur dient, op straffe van niet-ontvankelijkheid, per aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de 15 dagen na verzending van de factuur. Niet-naleving van de termijnen in verband met klachten brengt automatisch de onontvankelijkheid van de klacht met zich mee. Bij tijdige en gegronde klacht beperkt de verantwoordelijkheid van C-TARGET BV zich enkel tot het opnieuw organiseren van een betwiste trainingssessie of tot een reductie op de betwiste factuur. In géén geval kan de financiële aansprakelijkheid van C-TARGET BV het bedrag dat voor de betwiste diensten wordt aangerekend, overschrijden.

 

Art. 7

C-TARGET BV engageert zich de overeengekomen data te respecteren, behalve in geval van overmacht. In dit geval zal samen met de klant naar een alternatief gezocht worden. Deze overmacht ontheft geen van beide partijen van hun verplichtingen: deze worden enkel opgeschort.

 

Art. 8

Annulering van contractueel vastgelegde data bij training - teambuilding - teamcoaching - teambegeleiding door de klant is enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:

  1. betaling van 50% van de overeengekomen som aan C-TARGET indien de annulering schriftelijk wordt betekend uiterlijk 2 maanden voor de afgesproken datum van uitvoering
  2. betaling van 75% van de overeengekomen som aan C-TARGET indien de annulering schriftelijk wordt betekend tussen 2 maand en één maand voor de afgesproken datum van uitvoering
  3. betaling van 90% van de overeengekomen som aan C-TARGET indien de annulering schriftelijk wordt betekend binnen de maand voor de afgesproken datum van uitvoering

 

In alle andere gevallen, ondermeer indien de klant het contract verbreekt wanneer de uitvoering ervan reeds aanvang heeft genomen, moet de volledige overeengekomen som aan C-TARGET BV betaald worden.

 

Art. 9

Wijziging van contractueel vastgelegde data bij training - teambuilding - teamcoaching - teambegeleiding door de klant is enkel mogelijk onder volgende voorwaarden:

  1. betaling van 0% van de overeengekomen som aan C-TARGET BV indien de aanvraag tot wijziging schriftelijk wordt betekend uiterlijk één maand voor de afgesproken datum van uitvoering
  2. betaling van een supplement 25% van de overeengekomen som aan C-TARGET BV indien de aanvraag tot wijziging schriftelijk wordt betekend tussen één maand en twee weken voor de afgesproken datum van uitvoering
  3. betaling van een supplement 50% van de overeengekomen som aan C-TARGET BV indien de aanvraag tot wijziging schriftelijk wordt betekend vanaf twee weken voor de afgesproken datum van uitvoering.

 

In alle andere gevallen is er sprake van annulering en geldt artikel 8. Bij een aanvraag tot wijziging van data engageert C-TARGET zich ertoe een nieuwe uitvoering te plannen in samenspraak met de klant.

 

Art. 10

Annulering of wijziging van contractueel vastgelegde data bij individuele coaching, training of begeleiding door de klant is enkel mogelijk onder volgende voorwaarde: betaling van 0% van de overeengekomen som aan C-TARGET BV indien de aanvraag tot wijziging schriftelijk wordt betekend uiterlijk 2 weken (14 kalenderdagen) voor de afgesproken datum van uitvoering. In alle andere gevallen wordt het volledige bedrag van de sessie gefactureerd. Bij een aanvraag tot wijziging van dat engageert C-TARGET BV zich ertoe een nieuwe uitvoering te plannen in samenspraak met de klant.

 

Art. 11

Externe reservatie (trainingslocatie, hotel, …):

  1. De annulatiekosten komen overeen met de annulatiekosten die de externe partner hanteert. Deze kosten zullen doorgerekend aan de klant met een supplementaire administratieve kost van 50€.
  2. Alle extra onkosten, gemaakt door de deelnemers tijdens het verblijf, worden doorgefactureerd aan de klant.

 

Art. 12

Elke betwisting valt onder de territoriale bevoegdheid van de rechtbanken in wiens rechtsgebied de maatschappelijke zetel van C-TARGET BV gevestigd is.

© 2024 C-Target - Privacy - Algemene verkoopsvoorwaarden - Website by KMOSites